ADVARSEL: Du bruker en eldre/utdatert nettleser og visse elementer på siden vises kanskje ikke korrekt. Vi anbefaler at du skifter til en nyere nettleser som f.eks: Chrome, Edge eller Firefox.

Åpenhetsloven

 
6. juni 2023

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Introduksjon

Denne redegjørelsen er publisert i samsvar med kravene i Åpenhetsloven og dekker driften til NDI Norge AS (NDI). Redegjørelsen beskriver hvordan NDI vurderer, forebygger og reduserer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til virksomheten og gjennom leverandørkjeden og forretningspartnere. Perioden som dekkes er 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Hvem vi er og hvordan er vi satt opp (struktur og governance)

NDI Norge AS er en grossist med hovedkontor og hovedlager i Vestby. Selskapets har totalt 6 lagre i Norge.

NDI ble stiftet 19. august 1988, og har i dag 60 ansatte. Vi har ca 3000 kunder i all hovedsak norske. NDI Norge AS er et datterselskap av NDI Group A/S som er et dansk familieeid konsern som har datterselskaper i Sverige, Finland, Tyskland og Kina i tillegg til virksomheten i Danmark. NDIs styre består av leder, nestleder, og 1 styremedlem valgt av aksjonærene.

Styret er ansvarlig for å lede NDIs virksomhet og sørge for en betryggende forvaltning av NDIs midler.

Hva driver vi med?

NDI Norge AS importerer, markedsfører og distribuerer alt innen dekk, felger, batterier og smøremidler. Vi omsetter våre produkter gjennom forhandlere tilknyttet dekk-, bil-, landbruk- og båtbransjen.
 

Våre policyer og prosedyrer

I NDI er vi bevisst vårt ansvar for å bidra til å ivareta og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Vi etterstreber å være transparente, og forventer at alle våre leverandører og forretningsforbindelser opptrer profesjonelt. NDI jobber med å forankre arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i interne retningslinjer og rutiner, og anerkjenner at dette er en kontinuerlig prosess. NDI har laget egne retningslinjer for å ivareta brudd på menneskerettigheter samt fremme likestilling. Videre har vi en policy for å forhindre korrupsjon og lovbrudd. Retningslinjene er kommunisert og gjort tilgjengelig for alle våre ansatte. Våre grunnverdier og etiske retningslinjer omfatter blant annet ansvarlighet, integritet, taushetsplikt, inhabilitet og varsling. Vi forventer at våre ansatte har høy etisk standard og er grundige, pålitelige og rettferdige.
 

Aktsomhetsvurderinger og risiko for negative konsekvenser

NDI støtter FNs veiledende prinsipper om ansvarlig arbeidsliv og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper sin tilnærming til aktsomhetsvurderinger. Vi anerkjenner behovet av å ha prosesser på plass for å identifisere, forebygge, begrense og redegjøre for hvordan våre prosesser kan ha konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. NDI anerkjenner at dette er en kontinuerlig prosess, da risiko kan endre seg over tid i tråd med operasjonelle endringer og ytre påvirkninger. Som en grossist er det vår vurdering at det er lav risiko for brudd forbundet med arbeidet vi gjør. Internt er vi 60 ansatte, og arbeidsmiljøet betraktes som godt, noe våre arbeidsmiljøkartlegginger bekrefter. Det er ikke avdekket faktiske negative konsekvenser i NDIs egen virksomhet.

Våre leverandører består av produsenter av dekk, felger, batterier og smøremidler, samt transporttjenester. Her er vi i gang med aktsomhetsvurderinger for å kartlegge brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Vurderingene av varekjøpsleverandører vil bli gjort i samarbeid med morselskap da konsernet i stor grad benytter seg av de samme leverandørene.

Lokale leverandører på transport og renhold blir vurdert ut fra både påseplikt og åpenhetsloven.
 

Tiltak for å stoppe, forhindre eller redusere risiko

Vi er bevisste på at vi har større kontroll og mulighet til å påvirke risikoer relatert til egne ansatte og forretningsforbindelser vi har direkte kontakt med, enn arbeidstakere og lokalsamfunn langs leverandørkjeden vår. NDI er i gang med å kartlegge våre leverandører og leverandørkjeden. Tiltak blir vurdert når kartlegging og aktsomhetsvurderingene er gjennomført høsten 2023.

NDI avventer å vurdere oppfølgingstiltak for våre relevante forretningsforbindelser som er omfattet av åpenhetsloven. Vurderingen vil da bygge på selskapenes redegjørelse for aktsomhetsvurderingen. For forretningsforbindelser der NDI har en informasjons- og påseplikt vil NDI gjennomføre aktiviteter som sikrer etterlevelse av denne.
 

Faktiske negative konsekvenser

NDI sin aktsomhetsvurdering har per dags dato ikke avdekket faktiske negative konsekvenser verken i egen virksomhet eller hos våre forretningsforbindelser. Hvis og når NDI blir gjort oppmerksom på eventuelle faktiske negative påvirkninger, vil selskapet iverksette korrigerende tiltak, og følgelig prioritere forebyggende tiltak.
 

Klagemekanismer/ Varslingskanal

Gode varslingsrutiner og muligheter for varsling er viktig for at vi skal kunne avdekke kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. NDI har interne retningslinjer for varsling som er tilgjengelig for de ansatte i personalhåndboken og HMS-håndboken. NDI har en egen portal for anonym varsling om kritikkverdige forhold. Informasjon om dette er tilgjengelig på våre hjemmesider. På NDI sine hjemmesider har vi inkludert kontaktinformasjon til virksomheten, som kan kontaktes ved spørsmål eller varsler om forhold knyttet til åpenhetsloven.
 

Vår ansvarlige vei inn i fremtiden

Arbeidet med åpenhetsloven er et kontinuerlig arbeid for forbedring og vi i NDI har satt opp en plan for videre arbeid med å formalisere forebyggende systemer og avdekkende kontroller for å identifisere og håndtere risiko for brudd på anstendige arbeidsvilkår og grunnleggende menneskerettigheter i egen virksomhet, leverandørkjeden og blant forretningspartnere.

Høsten 2023 vil NDI gjøre et dypdykk i sine leverandører og forretningspartnere, og gjennomføre en risikovurdering i samarbeid med en ekstern part. Risikovurderingen bygger særlig på DFØs liste med høyrisikoprodukter. Leverandører innenfor høyrisikobransjer er angitt med høy risiko i risikokartleggingen, og produkter med lignende risikoprofil har også blitt angitt som høy eller medium risiko. For leverandører omfatter risikobildet også risiko i leverandørkjeden. På bakgrunn av den risikovurderingen som er beskrevet her, vil NDI definere egnede oppfølgingstiltak for å stoppe, forhindre eller redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i våre leverandørkjeder og hos våre leverandører.

Vi er i ferd med å gå gjennom våre retningslinjer for innkjøp og gjøre nye vurderinger av roller og ansvar i den forbindelse, herunder vurdering om å inkludere spesifikke avtalefestede etiske krav til leverandører (Suppliers Code of Conduct).
 

 

NDI Norge AS

Toveien 50
1540 Vestby
Norge
Org nr 948 583 232
post@ndi-no.com

Behøver du hjelp?

Kontakt kundeservice på:
+47 69 83 34 10

Mandag-fredag 8:00-16:00

Finn oss på

Facebook
LinkedIn
© 2023 NDI Norge AS

 

WEBSHOP